מכרזים (1)

dsharon-logo-newלהלן  ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז). 

לבירורים :

  1. בנושאי פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.

  2. בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה בטל: 03-9000638.

המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה והפעלת מכונות לממכר מזון ושתיה בבית הספר עמי אסף, בבניין המועצה, אגף החינוך ובית ספר ירקון (להלן – "המכרז").