שקיפות מידע סביבתית

שקיפות מידע סביבתי

מועצה אזורית דרום השרון פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שנוגע לנושאי איכות הסביבה.

במהלך חודש יולי 2005 תוקן חוק חופש המידע באופן אשר קבע בסעיף 6 א' שבו חובתה של רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור מידע בנושאי איכות הסביבה

.החובה שהוחלה על רשות ציבורית הוחלה גם על רשויות מקומיות (ובכלל זה איגודי ערים לאיכות הסביבה) , תאגידים בשליטת הרשות המקומית ותאגידים שהוקמו בחוק.

יישומו של החוק והמידע לגביו חלה חובת העמדתו לרשות הציבור חייב התקנת תקנות בסמכות השר להגנת הסביבה בהסכמת שרי הפנים והאוצר.תקנות אלה הותקנו ביום 4 במרס 2009 ותחילתן המדורגת הינה החל מיום 4 בספטמבר לגבי חלק ...

למידע מקיף על אתרי אנטנות סלולריות ותוצאות מדידות קרינה (מאתר המשרד לאיכות הסביבה) לבדיקות קרינה (מאתר המשרד לאיכות הסביבה)
היחידה לאיכות הסביבה באיגוד ערים אזור דן לאיכות הסביבה וביוב , מבצעת בקרת שפכי תעשייה במפעלי התעשייה הנמצאים בתחום המועצה האזורית דרום - השרון המוזרמים לשפד"ן. על שפכי התעשייה לעמוד בתקני מתקני השפד"ן של האיגוד (התקן ותוצאות מפורטים בדו"ח הפיקוח). החברה הכלכלית לדרום - השרון מטפלת במאגרי מי קולחין ומבצעת בדיקות תקופתיות לבדיקת איכות מי הקולחין ועמידתם בתקני משרד הבריאות להשקיית גידולים חקלאיים.  לדגימות מי שופכין שנעשו ברחבי המועצה: לחצו כאן לדגימה מי שופכין משנת 2010: לחצו כאן  
אספקת המים לתושבים מצויה באחריות אגודות היישובים. המועצה אחראית על פיקוח איכות מי השתייה במסגרתה מבוצעות: בדיקות בקטריולוגיות מבוצעות אחת לחודש (גם ביישובים המקבלים אספקת מים מספקי מים חיצוניים כגון:מקורות). בדיקת תלת חודשית הכוללת בדיקת פרמטרים של: עכירות וחנקית No2 . בדיקה חד - שנתית במקורות המים , הפרמטרים שנבדקים הינם:חנקה - 3No , כלורידים Cl - , בדיקות U.V וכמו כן בדיקות מתכות ברשת. הבדיקות מתבצעות ע"י היחידה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות לדו"ח סטטיסטי של בדיקות המים (מאתר משרד הבריאות)
היחידה לאיכות הסביבה באיגוד ערים אזור דן לאיכות הסביבה וביוב , מבצעת בקרת שפכי תעשייה במפעלי התעשייה הנמצאים בתחום המועצה האזורית דרום - השרון המוזרמים לשפד"ן. על שפכי התעשייה לעמוד בתקני מתקני השפד"ן של האיגוד (התקן ותוצאות מפורטים בדו"ח הפיקוח). החברה הכלכלית לדרום - השרון מטפלת במאגרי מי קולחין ומבצעת בדיקות תקופתיות לבדיקת איכות מי הקולחין ועמידתם בתקני משרד הבריאות להשקיית גידולים חקלאיים. לדגימות מי שופכין שנעשו ברחבי המועצה לדגימה מי שופכין משנת 2010

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר