היטל מיסים

במסמך זה מובאת הצעה לשינוי בצו הארנונה לשנת 2020 לגבי נכסים שאינם משמשים למגורים. תעריפי הארנונה לשנת 2020, לגבי כל הנכסים – הן המגורים והן שלא למגורים, עולים בשיעור של 2.58% בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.
בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות מפרסמת המועצה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם לשנת 2019. ההחלטה התקבלה בישיבת מועצה מס' 4/19 מיום 05/02/2019. רצ"ב היטל המיסים לשנת 2019.
בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות מפרסמת המועצה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם לשנת 2018. ההחלטה התקבלה בישיבת מועצה מס' 49 מיום 28/6/2017. רצ"ב היטל המיסים לשנת 2018.
בתוקף סמכותה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית לרשויות מקומיות) תשס"ח 2008, תחליט מליאת המועצה האזורית דרום השרון בישיבתה ביום 28.06.2017 להטיל בתחום המועצה ארנונה כללית לשנת 2018. התעריפים לשנת 2018 נקבעו על פי תעריפי 2017 בתוספת עדכון אוטומטי של 2.18% כפי שנקבע ע"י משרד הפנים וללא כל שינוי מהוראות הצו לשנת 2017. טיוטה זאת מובאת לעיונכם/ן בהתאם לסעיף 276ד לפקודת העיריות ולסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות. לעיון בטיוטת צו הארנונה, הקליקו על הקישור המצורף
עמוד 1 מתוך 2

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר