היטל מיסים

בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992 והתקנות שהותקנו על פיו, ובתוקף סמכויותיה על פי כל דין, מחליטה בזאת המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מס' 08/18 מיום 18/06/2019, להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2020 (לתקופה שמיום 1/1/2020 ועד ליום 31/12/2020). רצ"ב היטל המיסים לשנת 2020 ואישור היטל המסים ע״י מליאת המועצה (מפרוטוקול הישיבה מיום 18/06/19).
במסמך זה מובאת הצעה לשינוי בצו הארנונה לשנת 2020 לגבי נכסים שאינם משמשים למגורים. תעריפי הארנונה לשנת 2020, לגבי כל הנכסים – הן המגורים והן שלא למגורים, עולים בשיעור של 2.58% בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992.
בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות מפרסמת המועצה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם לשנת 2019. ההחלטה התקבלה בישיבת מועצה מס' 4/19 מיום 05/02/2019. רצ"ב היטל המיסים לשנת 2019.
בהתאם לסעיף 277 א' לפקודת העיריות מפרסמת המועצה הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם לשנת 2018. ההחלטה התקבלה בישיבת מועצה מס' 49 מיום 28/6/2017. רצ"ב היטל המיסים לשנת 2018.
עמוד 1 מתוך 3

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר