רו"ח רואי מסורי

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור

טל: 03-9000690 פקס: 03-9000622 דוא״ל: roeem@dsharon.org.il

מבקר פנים

הביקורת הפנימית במועצה האזורית דרום השרון מתנהלת בהתאם ל"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958" ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992". עבודת הביקורת מבוצעת על ידי מבקר פנים עובד המועצה, בתיאום ובסיוע של ועדת ביקורת.

הביקורת הפנימית הינה פעילות של בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה ופעולות נושאי משרה וממלאי התפקידים השונים. מטרתה של הביקורת לקבוע כי פעולות אלה תקינות מבחינת החוק, נעשו בידי בעלי הסמכות ובשמירה על מנהל תקין, טוהר המידות, יעילות, חסכון, אפקטיביות (מועילות). כן נבדק האם מתקיימים כללי מנהל תקין בהשגת היעדים התואמים את המטרות שהוצבו במועצה והמשרתים את כלל הציבור, בהתאם לנורמות ולתקנים שנקבעו.

התיקון בצו המועצות האזוריות, שנכנס לתוקף בינואר 2005, מורה על הקמת ועדות ביקורת לוועדים המקומיים של יישובי המועצה. התיקון בצו המועצות, מהווה אימוץ של חלק מהמלצות "ועדת אמרני", אשר הוקמה ע"י משרד הפנים בשנת 1999, לצורך בחינת יחסי הגומלין בין המועצה לוועד המקומי וקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית. בעקבות התיקון בצו המועצות, החל מינואר 2005, על המועצה האזורית למנות ועדת ביקורת ביישוביה. המדריך המצורף מתבסס על ריכוז מסד נתונים וידע מצטבר עבור ועדות הביקורת הנשענות על מתנדבים, החסרים בכלים ובניסיון, בעבודת הביקורת ביישוב ועשוי לעזור לועדת הביקורת בועד המקומי למלא את תפקידה באופן הנדרש.
התיקון בצו המועצות האזוריות, שנכנס לתוקף בינואר 2005, מורה על הקמת ועדות ביקורת לוועדים המקומיים של יישובי המועצה. התיקון בצו המועצות, מהווה אימוץ של חלק מהמלצות "ועדת אמרני", אשר הוקמה ע"י משרד הפנים בשנת 1999, לצורך בחינת יחסי הגומלין בין המועצה לוועד המקומי וקביעת מעמדו וסמכויותיו של הוועד המקומי במועצה האזורית. בעקבות התיקון בצו המועצות, החל מינואר 2005, על המועצה האזורית למנות ועדת ביקורת ביישוביה. המדריך המצורף מתבסס על ריכוז מסד נתונים וידע מצטבר עבור ועדות הביקורת הנשענות על מתנדבים, החסרים בכלים ובניסיון, בעבודת הביקורת ביישוב ועשוי לעזור לועדת הביקורת בועד המקומי למלא את תפקידה באופן הנדרש.