רביעי, 19 יוני 2019 11:33

הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - שנה"ל התשע"ט

ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע"ח-2018.

התקנות הסדירו את ההוראות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות להגשת הבקשה ע"י ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר.

אישור התקנות ע"י הכנסת, מחייב את הרשויות המקומיות ואת משרד החינוך לפעול עפ"י החוק והתקנות.

האחריות על יידוע ההורה/אפוטרופוס התלמיד על זכותו להגשת בקשה לביצוע התאמות נגישות עבורו או עבור בנו/ בתו,היא של הרשות המקומית/בעלות על המוסד החינוכי בו לומד התלמיד עם המוגבלות.

האחריות להגשת הבקשה להתאמות הנגשה היא של ההורה על גבי טופסהבקשה המצורף (נספח מס' 1.) ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה,בצירוף המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקודהילד/הבמוסד החינוכי, לרשות המקומית/בעלות בה לומד התלמיד.

התקנות כוללות פירוט של כלל התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד הלומד במערכת החינוך. ההתאמות מתייחסות לפעילויות חינוכיות המתקיימות בתוך ביה"ס ומחוץ לביה"ס.

לעיון במסמך המלא של המינהל הפדגוגי במשרד החינוך - ״הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה - שנה"ל התשע"ט״

 

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר